משנה תורה - ספר משפטים - הלכות שאלה ופיקדון - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות שאלה ופיקדון

יש בכללן שתי מצוות עשה:  (א) דין השואל; (ב) דין שומר חינם.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.