משנה תורה - ספר טהרה - הלכות מקוות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא


הלכות מקוות

מצות עשה אחת, והיא שיטבול כל טמא במי מקוה ואחר כך יטהר.  וביאור מצוה זו בפרקים אלו.