משנה תורה - ספר טהרה - הלכות שאר אבות הטומאות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ


הלכות שאר אבות הטומאות

יש בכללן שלוש מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) דין טומאת נבילה; (ב) דין טומאת שרץ; (ג) דין טומאת שכבת זרע.  עבודה זרה מטמאה כשרץ, וטומאתה מדברי סופרים.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.