משנה תורה - ספר הקרבנות - הלכות מחוסרי כפרה - הכול
פרק א ב ג ד ה


הלכות מחוסרי כפרה

יש בכללן ארבע מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) שתקריב הזבה כשתטהר קרבן; (ב) שתקריב היולדת כשתטהר קרבן; (ג) שיקריב הזב כשיטהר קרבן; (ד) שיקריב מצורע כשיטהר קרבן.  ואחר שיקריבו קרבנותיהן, תיגמר טהרתן.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.