משנה תורה - ספר הקרבנות - הלכות בכורות - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות בכורות

יש בכללן חמש מצוות--שתי מצוות עשה, ושלוש מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) להפריש בכורות; (ב) שלא ייאכל בכור תמים חוץ לירושלים; (ג) שלא ייפדה הבכור; (ד) להפריש מעשר בהמה; (ה) שלא ייגאל מעשר בהמה.  וכללתי המעשר עם הבכור--לפי שמעשה שניהם אחד, והכתוב כללו עימו:  שנאמר "את דמם תזרוק" (במדבר יח,יז)--כך למדו מפי השמועה, שזה דם מעשר ודם בכור.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.