משנה תורה - ספר זמנים - הלכות מגילה וחנוכה - הכול
פרק א ב ג ד


הלכות מגילה וחנוכה

יש בכללן שתי מצוות עשה מדברי סופרים, ואינן מן המניין.  וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו.