משנה תורה - ספר זמנים - הלכות שופר וסוכה ולולב - הכול
פרק א ב ג ד ה ו ז ח


הלכות שופר וסוכה ולולב

יש בכללן שלוש מצוות עשה; וזה הוא פרטן:  (א) לשמוע קול שופר באחד בתשרי; (ב) לישב בסוכה שבעת ימי החג; (ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג.  וביאור מצוות אלו בפרקים אלו.