משנה תורה - ספר זמנים - הלכות שביתת עשור - הכול
פרק א ב ג


הלכות שביתת עשור

יש בכללן ארבע מצוות--שתי מצוות עשה, ושתי מצוות לא תעשה; וזה הוא פרטן:  (א) לשבות בו ממלאכה; (ב) שלא לעשות בו מלאכה; (ג) להתענות בו; (ד) שלא לאכול ולשתות בו.  וביאור כל המצוות האלו בפרקים אלו.